Säännöt


PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
Yhdistysrekisteri

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kirkkonummi Rangers ry,  josta voidaan myös käyttää epävirallista lyhennettä Rangers. 

Yhdistyksen kotipaikka on Kirkkonummi.

Yhdistys on perustettu vuonna 1992 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

2. Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toimialueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää eri urheilulajien kilpailutoimintaa, harrastustoimintaa, koulutusta, valmennusta, tiedotus- ja suhdetoimintaa sekä nuorison parissa tehtävää liikunnalliseen elämäntapaan liittyvää valistus- kasvatustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä voittoa tavoittelematta hankkia ja välittää jäsenilleen urheiluvälineitä ja -asusteita.

Harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa.

3. Jäsenet

Seuran jäsenet hyväksyy hallitus

Seuran henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy seuran toiminnan tarkoituksen sekä säännöt ja sitoutuu niihin.

Seuran kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.

Seuran kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt seuran toimintaa ja kehittämistä.

3.1 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai sihteerille taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai jättänyt muutoin täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa taikka ei enää täytä laissa tai seuran säännöissä määrättyjä jäsenyyden ehtoja.

4. Jäsenmaksu

Vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous .

Hallitus voi päätöksellään vapauttaa jäsenen jäsenmaksuista, jos jäsen on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluita taikka edistänyt seuran toimintaa merkittävästi.

5. Seuran hallitus

Seuran  asioiden hoidosta vastaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja ja vähintään 4 , mutta enintään 8 muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtajaksi voidaan valita vain seuran jäsen.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

Hallituksen puheenjohtaja on samalla seuran puheenjohtaja.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, molemmat yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa tai jonkun muun hallituksen määräämän henkilön kanssa. 

7. Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Seuran syyskokous valitsee yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa sekä näille varahenkilöt.

Seuran tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 

8. Seuran kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Seuran vuosikokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Poikkeustilanteessa jäsenellä on oikeus etäosallistua kokoukseen reaaliaikaisesti. Seuran kokouksissa on jokaisella täysi-ikäisellä henkilö-, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla yksi ääni. Valtakirjalla ei voi käyttää äänioikeutta.

Kannattajajäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Seuran kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Seuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse, kirjeitse, tai ilmoittamalla kokouksesta lehti-ilmoituksella seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai seuran internet-sivustolla.

10. Varsinaiset kokoukset

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus.
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosi- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.


Image